Beretning 2020 - byrådsgruppens arbejde i det forgangne år

Beretning 2020
- byrådsgruppens arbejde i det forgangne år

2020 har jo på en lang række områder været et noget usædvanligt år. Corona-krisen har på rigtig mange områder ændret, hvordan vi har kunnet udøve det politiske tillidshverv både i byråd, råd, nævn og de mange bestyrelser. Det har dog ikke været mindre vigtigt at vi som socialdemokrater har taget ved og gået foran, når de politiske beslutninger skulle søsættes og følges til dørs. Fysiske møder har for en stor del af året været afholdt virtuelt og byrådsgruppens medlemmer har haft travlt. Tak til hver og en for den store indsats og resultaterne i årets løb og stort tak til hvert enkelt socialdemokratisk byrådsmedlem med indspark til denne beretning.

Kommunens økonomi er ved at komme på fode igen. Kassebeholdningen er acceptabel og udgifter og indtægter følges nogenlunde ad, da vi er underlagt både en anlægsramme og en serviceramme, som ikke må overskrides. Ved de seneste budgetforhandlinger er vi kommet igennem med stærke socialdemokratiske aftryk og vi har ikke mindst fået tilført de store velfærdsområder flere nødvendige midler både til små og store.

I Vinge er stationen nu færdig og åbnet og flere og flere bygger hus eller flytter til Vinge. Med nye udbud samt aftalen om små 200 almene boliger kom Vinge godt afsted i 2020. Parkeringspladser, veje og en ny cykelsti er blevet etableret og byen er begyndt at tage form. Byrådsgruppen har brugt mange timer på at drøfte hvert enkelt nyt tiltag i Vinge. Vi kan sagtens undvære en Vingeskandale nr. 2 og vi har ikke svært ved at sige nej, når det kræves.
 

Børn fra 0 til 6 år – Opvækstområdet

En anderledes hverdag i alle vores børnehuse grundet Corona har gjort at både børn, forældre og pædagoger har måtte været omstillingsparate. Der er blevet stillet nye krav til pædagogerne om at være endnu mere udenfor for at kunne have åbent. Børn har lært at vaske hænder ordentligt. Der er sat flere håndvaske op udenfor og det har virket. Der har været mindre sygdom hos børnene. Lad os tage det med fremadrettet. Udelivet har også stillet andre krav til pædagogerne. Igennem leg udenfor, har de skulle udvikle børnene med lige så høj en kvalitet som når de arbejder tæt indenfor.

”En bedre start på livet” er navnet på et kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Vi forventer at diplommodulet og læringsforløbene medvirker til at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i barnets første 1.000 dage. At styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, om tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde og at indsatsen vil bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng i arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Den nuværende Børne- og ungepolitik er gældende for 2017-2021 og er blevet genforhandlet i løbet af 2020. Vi ønsker en sammenhængende børnepolitik med det formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende pædagogiske arbejde samt indsatsen omkring børn og unge med behov for særlig støtte samt sikre sammenhæng mellem de forskellige sektorer, f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektor, den frivillige sektor og den særlige støtte til børn og unge.

 

Der skal være daginstitutionspladser nok. Derfor er der i 2020 igangsat en kvalitativ kortlægning og analyse af kapaciteten i børnehusene. Kortlægningen kobles med en teknisk vurdering af bygningernes tilstand, så der bliver et samlet grundlag for at udarbejde en samlet masterplan. Der er stor forskel på bygningernes tilstand i vores børnehuse og der mangler daginstitutionspladser særligt i Frederikssund Syd. Kølholm bliver ny daginstitution og fået navnet Børnehuset Gyldensten. Midlertidigt er børnene i pavilloner, placeret bagud på grunden, langs med banen.

Børnehuset skal stå færdig til efter sommerferien 2021. Vi ser frem til at tage det nye børnehus i brug.


Børn og unge 7-18 år – Uddannelse og familie

Også skoler og klubber har været nedlukket i flere måneder i foråret, og igen i december. For skolernes vedkommende har det betydet, at helt nye og kreative metoder har skullet tages i brug, for at gennemføre nød- og fjernundervisning i stedet for den klassiske klasse- og tavleundervisning. Det har helt sikkert været krævende for alle; personale som elever, men opgaven er blevet løst utroligt flot.

På den mere positive side blev der i april måned tilført 8,24 mio. kr. til nye faglokaler på Ådalens Skole og i maj måned yderligere 8,24 mio. kr. til faglokaler på Trekløverskolen, afd. Marienlyst, da anlægsloftet grundet corona blev suspenderet. Skoleinvesteringer der var presserende grundet ny lovgivning, men som der ellers ikke var afsat midler til. I september måned blev der yderligere afsat 10 mio. kr. til nyt inventar i skolerne, en investering der også var virkelig tiltrængt, og som der nu var mulighed for.

I august blev foreløbig sidste etape af planerne for ombygning af Jægerspris Skole og flytning af Kølholm fra Frederikssund til Jægerspris også afsluttet med indvielsen af netop Specialskolens Kølholms nye afdeling på Møllevej 100. Allerede i 2019 var Skolen i Herredet flyttet hertil, så en stor del af tilbud og kompetencer på specialskoleområdet er nu samlet under samme tag.
Med budgetforliget i oktober blev også afsat 41 mio. kr. til ny klub og klubstruktur i Frederikssund, herunder til tiltrængt flytning af Klub Mix fra A.C. Hansens Vej. Dermed fortsætter drøftelser og arbejdet med vores fritids- og ungdomsklubbers struktur og indhold ind i 2021.

Uddannelsesudvalget har også i 2020 fulgt projektet og samarbejdet med Socialstyrelsen om implementeringen af en helt ny måde at arbejde på i vores familieområde, så alle sikres lige sagsbehandling og vilkår. Det arbejde går rigtig godt, og vi får ros af styrelsen og tilsynet.

 

Social, sundhed og velfærd

Året på både Social- og sundhedsområdet og på Ældreområdet har været præget af corona. Mange gange har vi skullet tage stilling til nedlukninger og ændringer i besøg og tilbud. Det er gået fint og kutymen har været, at udvalgsformændene har fået mandat til at træffe hurtige beslutninger.

Et af de vigtigste meget borgernære områder, der er arbejdet politisk med i 2020 er Plan for Botilbud. Skal vi udbygger nogle af de eksisterende botilbud, så de bliver lidt større, eller om vi bygger helt nyt. Et analysearbejde omkring muligheder er i fuld gang.

Flytning af Frivillighedsstedet er nu sket og Frivillighedsstedet er omdøbt til Frivillighedshuset og ligge nu på Lundevej 7. Nu tilgængeligt og handicapvenligt, så alle mennesker uanset fysiske begrænsninger, kan benytte huset. En politisk sag har vist, hvor meget frivillighed og samarbejde med frivillige og frivillige foreninger der er i Frederikssund kommune. Det glæder os som socialdemokrater med den store involvering af civilsamfundet.

Pårørende er vigtige i vores arbejde med at lykkes med vores velfærd, derfor er det glædeligt, at vi er på vej med en ”politik” om Det Gode Pårørendesamarbejde. Et godt solidt socialdemokratisk aftryk. Det samme gælder Sundhedspolitikken med stort fokus på trivsel og rygning og de gode resultater af røgfrit Campus i Frederikssund. Det er vi stolte af.

Kvalitetsstandarder og Serviceniveau er blevet diskuteret meget, og vi har en ambition om at forenkle og gøre det meget fleksibelt. Det må altid være det enkelte menneskes behov, der ses på og pakkeløsninger er yt. Det giver nogle spændende debatter, og vi er som socialdemokrater meget optagede af, at det bliver enkelt og nemt at gå til. Væk med så meget af bureaukratiet, som muligt. Også sagsbehandlingstider og klagehåndtering er noget, vi har brugt en del tid på. Vi ønsker, at sagsbehandlingstider skal overholdes, og at alle borgere bliver behandlet ordentligt og møder den samme sagsbehandler hele vejen igennem. Det er et område, som hele tiden kræver fokus.

Vi har meget stort fokus på plejeboligkapacitet og ventelister. Som bekendt blev der i forbindelse med budgetaftalen lukket pladser på Pedershave. Aftalen er, at ventelisterne ikke må stige, og at vi skal overholde garantiventelisten på 8 uger. Ellers skal der genåbnes pladser. Attendo er en stor årsag til problemer med styring af antal pladser. Samtidig har Attendo haft flere tilsyn og fået påbud af Styrelsen For Patientsikkerhed. Kort fortalt: vi er som socialdemokrater IKKE glade for Attendo.

Demens er en sygdom, der rammer mange, og vi er optagede af, at vores kommune er demensvenlig. Derfor har socialdemokraterne taget initiativ til den demensstrategi, der lige nu er ved at blive udarbejdet. Den forventes færdig og godkendt i juni 2021.

Både Social- og Sundheds- og Velfærdsområdet har fået tilført flere midler i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det er primært som konsekvens af demografireguleringer og flere borgere med behov for hjælp. Samtidig har der også været besparelser. Socialdemokraterne har arbejdet målrettet for at passe godt på velfærdsområder. Det betyder, at der nu laves analyser på og arbejdes med normeringer, sygefravær, god planlægning og den slags strukturelle tiltag, som vi skal være sikre på, der er styr på.  Vi ønsker som minimum at beholde det nuværende serviceniveau, men har flere ønsker og ideer til, hvor vi kan gøre mere og gøre det bedre.

 

Fritid og kultur

I 2020 har vi fået sat kultur, idræt og fritid endnu mere på landkortet.  Der er lavet en ny samarbejdsaftale med Elværket. En ny aftale om brugsret af Slangerup Bio. Indkøbt flytbar udendørs scene og fastlagt en helt ny Fritidspolitik. Den daglige drift fylder ganske meget med hjælp til praktiske udfordringer og de mange ansøgninger om facilitetsforbedringer fra idræts- og spejderforeningerne af boldrum, pavilloner og tilbygninger, lysanlæg og generelle renoveringer eller ansøgninger om aktiviteter og nye tiltag fra kulturforeningerne.

Egnsteateret er blevet en realitet. I april måned indsendte vi ansøgning om, at Parkteatret kunne blive egnsteater og i september kom der positivt svar. Forud var gået et par års hårdt arbejde med at overbevise byrådet om, at et Egnsteater var en god ide. Fra 1.jan2021 har vi et helt nyt egnsteater i Frederikssund kommune. Det er 8 år siden, at der sidst blev etableret et nyt egnsteater i Danmark, så god grund til at være stolte over at arbejdet har givet resultater.

I foråret kunne vi indvie det nye bibliotek og lokal historisk arkiv i den ene af de to gamle skoler på Møllevej i Jægerspris. Både biblioteket, nu både som folke- og skolebibliotek samt lokalhistorisk arkiv har fået mere plads og det har været til stor glæde for de mange brugere.

2020 blev året, hvor vi endelig kunne indvie den nye svømmehal. Det er et kæmpe fremskridt for kommunens svømmeentusiaster og en flot start på den store satsning, som hele Idrætsbyen i virkeligheden er. Vi har grundet covid19 slet ikke set potentialet i denne fantastiske svømmehal med den måske flotteste beliggenhed i Danmark. Og en ny adgangsvej er på vej. Et kunstværk ved svømmehallens indgang er besluttet, finansieret af renterne fra Berntsens fond. Seks kunstnere, tre lokale og tre udenbys, blev indbudt og vinderen blev Daniel Olivares, der er af spansk afstamning, men i dag bor i Frederikssund. Kunstværket kan forhåbentlig indvies i maj måned.

Det suspenderede anlægsloft gav også mulighed for at fremrykke anlæg af nye boldbaner i Idrætsbyen og på Kalvøen samt at få etableret et rødt bevægelsesbånd i Jægerspris tværs gennem idrætsanlægget for at binde Jægerspris skole sammen med det nye bibliotek og lokalhistoriske arkiv. Aktivitetsbåndet er et led i udviklingen af sportsområdet i Jægerspris til et egentligt idrætscenter. Et andet led i denne udvikling er de to nye padle-tennis baner, der blev taget i brug op til sommerferien.

Vi pressede på for at få etableret nye kunstgræsbane og det endte med et tilfredsstilende kompromis, idet den ene kunstgræsbane blev etableret i idrætsbyen til gavn for især OAKS, mens den anden blev en udskiftning af kunstgræsbanen på Kalvøen, begge i øvrigt med nyt stadionlys. En sådan bane har ca. 10 års levetid og dermed skulle FIKs adresse på Kalvøen være sikret indtil videre. Det er vi ganske tilfredse med.

En helt ny sportsgren, hvor Danmark gør det særdeles godt, er eSport. En hastigt voksende sportsgren, også i Frederikssund kommune. Der er besluttet en eSports-strategi og støtte til etablering af eSports lokaler i et par omklædningsrum i Skibbyhallen samt ombygning af det tidligere Klub Nord ved Heimdalsvej og der er nye eSportsklubber på vej flere andre steder.

 

Folkeoplysning

Både i 2019 og 2020 blev der afsat små 500.000 kr. til at arbejde med en række indsatser og aktiviteter for foreningerne inden for organisationsudvikling, integration, internationalt samarbejde, talentudvikling og nye initiativer. Det er blevet taget rigtig godt imod af foreningerne.

Udvalget havde også afsat i alt 475.000 kr. til talentudvikling så flere sårbare børn og unge kan tilknyttes foreningslivet, til nye initiativer, til internationalt samarbejde og til organisationsudvikling. En stor del af disse penge endte i stedet med at gå til ekstraordinær støtte til foreninger og aftenskoler, som på grund af Corona har haft trange økonomiske kår i år.

Desuden har 13 aftenskoler og 76 foreninger primært inden for idræts- og spejderområdet modtaget tilskud til aktiviteter og lokaler fra udvalget, og sædvanen tro blev idræts-, fritids- og lederpriserne uddelt i februar, mens det stadig var muligt at samle hele 250 personer i samme rum. Ved samme lejlighed blev 125 idrætsudøvere anerkendt for deres resultater i 2019, og det er besluttet at spejderne fremover også kan modtage anerkendelser.


Aktiv Fritid udkom for 13. gang i august. Et katalog med oplysninger om foreninger og aftenskoler hjemmehørende i Frederikssund Kommune, som bliver omdelt til 20.000 husstande. I år med brug af miljøcertificeret papir og tryk.

Forsyning og infrastruktur

Klima og miljø har stået højt på vores politiske dagsorden. Vi er kommet i mål med selve Klimastrategien og er nu i gang med 1. del af Klimahandlingsplanen, der handler om Frederikssund Kommune. Ud over LED-gadebelysning og mange energirenoveringer, er der igangsat nye energiforsyningsanlæg til kommunale ejendomme, CO2-reduktioner, el-busser og el-biler samt langt bedre affaldssortering. En ny Affaldsplan er i gangsat, men statens mål om hele 10 forskellige sorteringer ved den enkelte husstand, giver fornyet drøftelser. De små nærgenbrugsstationer modtager meget plast, pap osv., men de to store Genbrugspladser i Skibby og Jægerspris trænger meget til et løft.

Trafikken er tæt og tit køres der for stærkt på vejene og der klages over støj. Nødvendige trafiksikkerhedsforanstaltninger er igangsat i Sundbylille, Landerslev, på Marbækvej og ved Kornvænget og Idrætsbyen og grotesk i vores øjne har flertallet også brugt en halv million på at fjerne trafikhæmmende foranstaltninger/brosten ved folkeskolen i Skibby. Værdien af veje, fortov og cykelstier falder hvert år, da vedligeholdelsen ikke modsvarer forringelserne. Alligevel har både vejstrækninger, stier og fortov fået en tur, hvor det har været allermest nødvendigt.

To nye cykelstier har også blevet færdige og endelig er Kulhusecykelstiens forløb vedtaget for tredje gang og pengene endeligt sat af til udførelse. Mange politikere havde aldrig gået turen fra bro til bro på Frederikssund-siden, men nu har de. Ønsket er en sti langs fjorden, som forbinder disse to steder og et mindre stykke i syd er nu igangsat.

Graden af snerydning, nye vejnavne og blomster kan altid sætte folk i kog, men de helt store diskussionspunkter har været et måske kommende stort renseanlæg for flere kommuner placeret i Frederikssund Kommune samt ønsket om en solcellepark ved Dalby Huse. Sidstnævnte er nu helt lagt ned og heldigvis for det. Busdrift, plustur, flextur – der er mange muligheder i den kollektive trafik og mange meninger. Derfor har vi været rundt og lytte til, hvad der er brug for, og det ser nu ud til at tilfredsheden er for opadgående med de nye løsninger. Glade var under alle omstændigheder de campere, der var med til at indvie kommunens nye camperpladser både ved Marbæk Strand og i Hornsherred, og glæde vækker det også at vi har fået taget fornyet hul på nyindretning af Frederikssund gamle industrihavn. Det skal nok blive godt.

Godt er det under alle omstændigheder at vi nu er kommet videre med ekstra vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, da coronaen frisatte anlægsmidlerne. Ligeledes at Jenriksbakken blev besigtiget af alle og at der arbejdes på en løsning, så stedet både kan beskyttes og benyttes.  Og så har alle nu endelig fået mulighed for på kommunens hjemmeside at se alle plejeplanerne for kommunens grønne arealer og kortet over ikke mindre end 480 offentlige skraldespande.

Lokalplaner og miljøet

God planlægning er guld værd, når der skal bygges nyt og nyt er der blevet bygget mange steder, men det har knebet gevaldigt med den gode planlægning. Vi har som socialdemokrater igen og igen oplevet at flertallet har givet dispensationer, solgt, planlagt og ændret uden rimelighed i forhold til borgere, natur, økonomi og holdbar planlægning. Ingen steder nævnt, ingen glemt. Og alligevel, - i sagerne om Mejsevænget, Vellerup Sommerby, Fiomagrunden i Frederikssund og Meransletten i Jægerspris har vi brugt alle kræfter på at få en ordentlig politisk proces og en ordentlig sagsbehandling. Det var og er ganske enkelt umuligt, men vi har ikke tabt modet.

Det har vi heller ikke, når det gælder kampen for at få de lokale digeprojekter skubbet mere i gang. Lovgivningen er komplekst, men det skal lykkes uden al for meget administrativt bøvl. Og det skal også lykkes at få reduceret antallet af de mange af regionen planlagte grusgrave, så vi kan bevare vores smukke natur. En natur, som man nu kan blive skovbegravet i ved Sønderby/Eskildsø.

Heldigvis er der også lyspunkter. Lokalplanen for de almene boliger i Vinge er godt i gang. Lokalplanen for den nye brugs i Skuldelev og de nye huse ved Selsøvej i Skibby ligeså. Fjordstiens sidste stykke bliver der igen arbejdet på og vi har været enige om at bevare flere af forbindelserne mellem Bløden og de omkringliggende større veje. Foght Sørensen hjørne bliver renoveret i stedet for at blive nedrevet og Gimle på Vikingepladsen er på vej til at blive genopført efter branden. Endnu bokser vi med det nye, større projekt ved Færgevej, men også det ser ud til at blive i en reduceret form. Og så tør vi godt håbe på, at Den Grønne Plan og en træstrategi er indenfor rækkevidde.
 

Erhverv, arbejdsmarked og turisme

2020 var en brydningstid.  Med afsæt i lov om Erhvervsfremme, Lov 1518 i 2018, har vi arbejdet med de nye betingelser for såvel turismeindsatsen som den erhvervspolitiske indsats.

Vi er via loven pålagt at søge et samarbejde med andre kommuner, for derigennem at kunne fastholde tilskud til turismeindsatsen, hvilket har betydet vi, sammen med Lejre og Roskilde kommuner har dannet et fælleskommunalt selskab med hovedkontor i Roskilde, der skal udvikle turismen i de tre kommuners område. Der er ingen tvivl om, at en mere dedikeret indsats med afsæt i et stærkere turisme-team, på mange måder kan udvikle gode initiativer. Tilbage står hvordan vi fastholder den lokale indsats overfor turisterne, og hvor vi finder midlerne til det.

I relation til Erhvervspolitikken har ovennævnte lov medført, at en del af erhvervsindsatsen overfor vore virksomheder skal ske gennem de regionale Erhvervshuse, hvilket har den konsekvens at tilskuddet til Frederikssunds Erhverv er sat ned med det beløb vi skal bruge til Erhvervshuset for region hovedstaden.

Vi har vedtaget en Erhvervs- og Vækstpolitik for perioden 2020 – 2025. Politikken indeholder mange indsatsområder, blandt andet om infrastruktur, digitalisering og kvalificeret arbejdskraft.

Vi har også arbejdet med en beskæftigelsesplan 2021, hvor især tidlig indsats overfor ledige og sygemeldte, sikring af uddannelser til unge, opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer er i fokus.

Kontrakterne om turisme og erhvervsindsats via FE skal genforhandles i år. Der er nu etableret direkte kontakt mellem bestyrelsen i Frederikssund Erhverv og Vækstudvalget og der har været afholdt et godt virtuelt møde. Det gik så godt, at vi allerede er enige om at afvikle to møder inden sommerferien i det nye år. Vi skal have etableret et ordentligt og respektfuldt samarbejde med virksomhederne i byen. Går det godt for virksomhederne er forudsætningerne for god løn, beskæftigelse og lærepladser til stede.

På Jobcenterområdet har det været et tungt år. Coronaen har betydet at mange indsatser overfor ledige eller syge borgere ikke er blevet gennemført i perioder og i øjeblikket er der fra statens side dømt forlængelse på de terminer, sagerne ellers skulle være afsluttet på. Det betyder at puklen af uafsluttede sager er vokset meget. Tilsvarende vil medarbejderne komme under et voldsomt arbejdspres for at få afviklet sagerne. Man må også forvente at mange bliver arbejdsløse, når forskellige job forsvinder og at der derfor er brug for at man må igennem et forløb med efter eller videreuddannelse.

 

By, land og bosætning

Der har i det forgangne år fortsat været arbejdet målrettet hen imod en endelig tilblivelse af en ny Bosætningsstrategi. På By og Landudvalgets sidste møde blev det besluttet at det foreløbige udkast til strategien, skulle sendes rundt i samtlige udvalg i byrådet, hvor der er blevet opfordret til at komme med kommentarer og input til en bosætningsstrategi, set med netop deres øjne og indenfor netop deres udvalg. Herefter er det så meningen at udvalget skal behandle de forhåbentlige mange gode input, for så til sidst af forberede en sag for byrådet, som herefter godkender udkastet, og det så efterfølgende kan sendes i høring hos borgerne.

En mile pæle har været at få fastsat et politisk mål/pejlemærke for indbyggertallet i Frederikssund kommune, og dermed nettotilflytningen til Frederikssund. Fagudvalget anbefaler at vi skal være 65.000 borgere i kommunen i 2050. Det bliver spændende at følge.

Derudover er der samtidigt arbejdet med at styrke og fastlægge Frederikssund kommunes markedsposition og synliggøre værdier og kvaliteter i kommunen for at tiltrække yderligere beboere til kommunen. At vores statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale, nævnte at man fra regeringens side vil arbejde på at tilføre flere midler til blandt andet landsbysamfundene, vil jo kun kunne styrke vores bosætningsstrategi.

På byrådsgruppens vegne
Tina Tving Stauning