Beretning 2021 for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Frederikssund Byråd

Beretning 2021 for den socialdemokratiske byrådsgruppe Frederikssund Byråd.
Tiltrådt på generalforsamlingen 5. marts 2022


2021 var et helt specielt år med corona. Det var svært at mødes fysisk. Det var valgår og dermed valgkamp med nye og erfarende kandidater og intet var, som det altid har været. Byrådsgruppen har været gode til kontinuerligt at holde møder, tit og ofte virtuelt, men det lykkedes alligevel at holde fast og holde ud. Der er blevet skrevet ekstra mange læserbreve og opslag på Facebook. Skrevet tekster til alt det trykte valgmateriale og heldigvis deltaget i en del vælgermøder, mens det endnu var muligt.

Samtidig blev der efter sommerferien forhandlet budget og atter budget. Vi oplevede, at vi ved at være super forberedte og skarpe på retningen, kom i mål med mange af vores ønsker, men samtidig en meget langstrakt proces. I et valgår kan det være nemmere at få sin politik igennem, når man er i opposition. For os betød det, at vi fik medløb på både klima og velfærden.

Det sidste år i en valgperiode er også året, hvor Kommuneplanen skal falde på plads. Der har været mange drøftelser om især Det grønne Danmarkskort, by-udlæg og rækkefølgebestemmelser flere steder, men til sidst fandt vi et politisk kompromis, som alle kunne leve med. Den næste Kommuneplan kan sagtens være mere ambitiøs på en lang række områder.

Kommunens økonomi er nu i balance. Kassebeholdningen er i orden, men de snævre rammer for både drift og anlæg er klare show-stoppere. I 2021 valgte vi at betale af på den langfristede gæld. Det giver da bedre rammer for driften, når afdrag og renter ikke skal betales fremover.

Lokalplaner og natur
Der har været mange og lange seje kampe på hele planområdet, hvor vi i fagudvalget tit var i mindretal, i Økonomiudvalget i flertal for så nogle gange i byrådssalen har se på, at den borgerlige fløj stemte tingene igennem. Vi har haft den klare holdning, at vi ikke ønsker de meget høje bygninger midt i købstaden og også den holdning, at Fioma-grunden ikke blot kunne få nye dispensationer efter at en ny lokalplan, som vi ikke kunne støtte, var blevet vedtaget. Selve gå-gaden forbliver intakt, men meget høje byggerier med ekstra trafik får vi både på den gamle posthusgrund samt ved Aldi ved Bløden.

Omkring Vinge har udgangspunktet hele tiden været, at vi skulle være enige om udviklingen og det har vi (næsten) også været i hele 2021, trods alt. Flere bofællesskaber er nu under etablering. Rosenvænget Domea er i gang med almene og andre investorer bygger butik og lejligheder.

Nye udlæg til grusgrave har kastet en del grus i maskinen og forlængelser af Faldskærmsklubbens flyvetilladelser, langsommeligheden i de lokale diger med al den utryghed, som det giver, har vi måtte skubbe til. I mål kom vi dog med den manglende del af stien ved Selsø, et nyt erhvervsområde hvor Hanghøjgård lå samt ekstra skovrejsning ved Hørup.

Vild med vilje blev mere vilde politikere end mere vild natur. Der blev ikke taget hånd om processen og initiativet fik ikke den pondus, som det burde have fået. Vi vinder næppe i Frederikssund Kommune. Om vi vinder med en samlet naturstrategi, vides ej heller. Vi har som socialdemokrater gjort flere tiltag for at borgerinddrage – og med succes – men hver gang blev det stoppet af forvaltning og andre politikere. Imens lider biodiversiteten og de vilde bier.

Telemasten i Kulhuse kom på plads og planlægningen af den rekreative sti langs Græse Å. Det er også blevet muligt at blive bisat på en skovkirkegård og fastholdt, at man stadig indenfor byzone kan holde høns og hane. Om man også kommer til at se høns i baghaverne på det nye kvarter Krogshøj i Slangerup ved vi ikke, men lokalplanen er sammen med mange andre vedtaget. Nu skal de bare holdes uden store svinkeærinder. Vi har stået sammen om, at sommerhuse er sommerhuse og ikke tætbyggede parceller og stået sammen om, at Færgevej 523 ikke skal plastres til med mange og højere huse og at vi i det hele taget siger ja til flere boliger, gerne almene, men nej til at omsorgen for kulturmiljøerne og bæredygtigheden ikke også følger med.

Trafik og teknik
Energi, varme og affald samt klima har været de tunge områder i 2021. Klimahandleplanen fik slået søm i og arbejdet kunne, alt for småt, starte. Vi har været optaget af, at få konkrete tiltag til også at ske, men ting tager tid, selv om vi har presset på. Der er foretaget en del energirenoveringer og energiforbedringer, men det der virkelig kunne ændre klimaet – at få udfaset gassen og få fjernvarmenettet gjort større, har det knebet med. Der er kommet flere varmeprojekter ind og der er penge til at lave en ny varmeplan, men kompetencerne har ikke været tilstedet i fuld skala.

Farten er al for høj al for mange steder i kommunen og der er lavet flere fartdæmpende tiltag, som er supergode så længe man holder farten nede på de anviste 4o km. i timen. Det kniber dog med at lette foden fra speederen og mange beboere er godt trætte af trafikforholdene både med hensyn til fart, parkering og støj. Vi fik sat en større afdækning af støj i gang i 2021 og her i 2022 er rapporten kommet. Mange er støjplagede, selv om vi slet ikke når op på samme forhold som Gladsaxe, Furesø og København. Dalvejen i Vinge blev sat i gang, nye fortov og et ekstra el-skab i midtbyen i Slangerup. Asfaltudbud blev lavet og nye veje døbt og sidst men ikke mindst så gik maskinerne endelig i jorden til cykelstien til og fra Kulhuse. Det var en stor dag.

2021 blev også året, hvor vi endelig fik sendt en bedre trafikbestilling angående den offentlige trafik afsted. Lokale indkøbsture blev afløst af faste afgange og selv Kyndby Huse fik mere fast bus end tidligere. Det ser ud til at have forbedret forholdene så meget, at de allerfleste nu er tilfredse med den service der er og heldigvis for det. 28 millioner kroner er jo også en pæn sum.

Der er kommet mindre forbedringer på flere havne. Nye toiletter på Østby Havn og på Møllekroen og nye låsesystemer på havnen i Frederikssund. Flere fagudvalgsformænd har arbejdet med udviklingen af Kulturhavne og under alle omstændigheder fik vi fastlagt navnet og købt en vippebænk til pladsen. Den mest flittige benyttede i hele kommunen pt. Resten er i en god proces, hvor mange skal inddrages.

Affald eller ressource? Under alle omstændigheder ny lovgivning på området samt vedtagelse af ny Affaldsplan for Frederikssund Kommune. Teknisk udvalg valgte nye skraldespande, igangsatte affaldsgårde ved de kommunale bygninger og opfordrede til, at det skulle være muligt at dele de private spande, som for mange syntes vældig store.

Flere blomster i bymidterne, nye forbedrede stoppesteder med nyt inventar, klimahandleplaner og bygningsvedligeholdelse. Tit er det de mindre ting, som de fleste bemærker, men de store, lange, seje træk omkring klima, miljø, bæredygtighed og natur er grundlæggende for al andet. Rent vand, mindre brug af ressourcerne, mindre affald, mere genanvendelighed, omlægning af transport og landbrug samt nye energisystemer. Vi kommer til at se og være midt i store, nødvendige forandringer i de allernærmeste år og der er skabt et hæderligt grundlag i 2021 for forandring.

Social, sundhed og velfærd
Igen i 2021 har året på både Social- og sundhedsområdet samt Ældreområdet også været præget af corona. Mange ressourcer har været brugt til udbrudshåndtering, vaccinationer og tests, og det har betydet, at både forvaltningen og driften har været presset. Alligevel har der været afholdt en del arrangementer for beboerne på både botilbud og i omsorgscentrene. Der er ingen tvivl om, at alle har gjort deres bedste, men ensomhedsproblematikker og manglende trivsel for især de mest sårbare har fyldt og fylder fortsat.
Der har været mange vigtige politiske emner på de meget borgernære områder i 2021. Her skal blot nævnes et par stykker på Social og sundhedsområdet.

Frivillighedshuset, som er flyttet til Lundevej 7, for at skabe mere handicapvenlige forhold og større tilgængelighed, fik omsider afholdt en dejlig indvielse.
En ny Sundhedspolitik blev godkendt af Byrådet på årets sidste møde. Den favner bredt og skal nu udmøntes i de kommende år, hvor også arbejdet med at få udviklet et nærhospital /sundhedshus for alvor skal laves. En helt ny sundhedsprofil for Frederikssund Kommune offentliggøres i starten af 2022 og den samt regeringens kommende sundhedsreform vil skulle indgå i udmøntningen af Sundhedspolitikken.
Igen i 2021 har kvalitetsstandarderne fået en ”overhaling” så de er blevet mere fleksible. Både på socialområdet og ældreområdet skal vi fortsætte vores politiske arbejde med at formindske bureaukratiet og tilbyde individuelle løsninger.
På socialområdet er der startet en analyse og gennemgang af sagsbehandlingen i lighed med den, der tidligere har været på familieområdet. For os socialdemokrater er det meget vigtigt, at vi har en ordentlig og professionel sagsbehandling, hvor borgerne har den samme sagsbehandler, og hvor afgørelserne er rigtige og sagsbehandlingstiden er kort. Vi ser frem til, at der også på voksenområdet sker en positiv udvikling.
Velfærdsudvalget har igen i 2021 haft meget stort fokus på plejeboligkapacitet og ventelister. Vi har haft svære og svære ved at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet og det har været mere og mere umuligt at overholde plejeboliggarantien på 8 uger. Beslutningen om at genåbne pladser på Omsorgscentret Pedershave sker først i 2022, fordi der ikke kan rekrutteres personale. Vi mangler plejeboliger og vi mangler personale – en gordisk knude, der skal løses i 2022 og frem.
Betaling for sundhedslovsydelser og ekstra besøg af døgnplejens sygeplejersker på Attendo har været fulgt tæt. En afregningsmodel for sidstnævnte er forhandlet, så Attendo skal betale for merforbrug af besøg, som overstiger det aftalte. Her har socialdemokraterne lagt et stort pres for at sikre, at det kom til at ske.
Den kommunale døgnpleje har haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og har fået påbud på flere områder. Velfærdsudvalget har drøftet dette af flere omgange, og arbejdet med at få niveauet op igen fortsætter i 2022, hvor socialdemokraterne har formandsposten for det nye udvalg Omsorg og Ældre. Budgetaftalen indeholder bl.a. 1.6 mio. kr. til mere ledelse i døgnplejen. Lederne har alt for mange medarbejdere, de skal lede og understøtte – flere ledere tæt på medarbejderne er blot et af mange tiltag for at udvikle døgnplejen.
Der er en del udfordringer på ældreområdet og noget af det, vi som socialdemokrater skal tage fat på, på den korte bane, er at sikre et retvisende budget. Vi ligger som kommune lagt under andre kommuner når det gælder at prioritere penge til ældreområdet, det er absolut ikke en strategi, vi i socialdemokratiet har tænkt os at følge fremover. Vores ældreområde trænger til et løft.

Fritid og kultur
Trods corona har 2021 været et virkelig travlt år i forhold til kulturen og ikke mindst idrætten. Derfor kan beretningen ikke være fyldestgørende, men blot blive en kortfattet opremsning af hvad der er nået i 2021.
På årets første dag i 2021 åbnede det nye Egnsteater for Frederikssund kommune og Dramaskolen er flyttet ind hos Egnsteatret. Det startede succesfyldt med godt 20 elever tilmeldt på første hold. De planlagte aktiviteter i Egnsteatret, inkl. forestillingerne har været begrænset af corona-nedlukning, men der er stor tiltro til de foreløbige planer.

Willumsens Museum har fået udarbejdet et stort renoveringsprojekt udarbejdet. Flere fondsansøgninger er afsendt og der har været positive møder med et par af fondene, der tyder på støtte.

Kultur og havnebad har fået udarbejdet nyt udbudsmateriale udarbejdet og det er sendt i udbud. A.P. Møller fonden støtter fortsat projektet og Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) genansøgte Friluftsrådet om deres støtte – med positivt resultat. Flere entreprenører bød og deres bud var heldigvis kvalificerede. I december blev en ny entreprenør (Aarsleff) fundet.

Maritimt Center ved Frederikssund Lystbådehavn på Kalvøen har været i en god og konstruktiv gænge. Foreninger med relation til lystbådehavnen har søgt flere fonde om støtte til det maritime center. Det afstedkom en nærmere snak med Lokale og anlægsfonden (LOA) om foreningernes ønsker. Parterne fandt hinanden og foreningerne og LOA er mødtes med hele byrådet for at drøfte tankerne. LOA har siden udtalt sig positivt om støtte til en arkitektkonkurrence, hvor både selve bygningen og de aktiviteter foreningerne ønsker indarbejdes.

Vi har i Idrætsbyen i årets løb kunne indvie ikke mindre end hele tre anlæg. Kunstværket Phanta Rhei af Daniel Olivares foran svømmehallen samt OAKS baner – førstnævnte med snoreklip og sidstnævnt med plantning af et egetræ, der med tiden skal være OAKS vartegn – samt den ’udendørs gymnastiksal’, der binder svømmehal og OKAS bane sammen blev også indviet.
Byrådet har frigivet penge til etablering af tilkørselsvej til og parkeringspladser ved svømmehallen i 2022 og udvalget har på tre møder drøftet de næste trin i udvikling af idrætsbyen, inkl. nogle retningslinjer for den kommende udbygning.

Fodboldbaner i Frederikssund by har været meget diskuteret i hele 2021. Det lykkedes, trods mindretal i udvalget, at få renoveret kunstgræsbanen på FIK’s anlæg. Det er vi rigtig glade for, for da skal de ikke flyttes til idrætsbyen med mindre de selv ønsker det. Tilsvarende lykkedes det at få besluttet en tiltrængt renovering af ORI’s baner på Pedersholm ved Pedershave på budgettet for 2022, så også her har vi – om ikke fået fjernet, så dog udskudt ’truslen’ om flytning til idrætsbyen.

I Jægerspris blev et rødt aktivitetsbånd, der binder skolerne og biblioteket med lokal historisk arkiv, indviet. Både i Jægerspris og i Skibby er der opført to padelbaner. Den i Jægerspris blev indviet med politikerkamp. Viuff & Wittenburg mod Drue & Tøgersen – førstnævnte vandt. Endelig har vi indviet to store vægmalerier omkring JIK fodboldstadion designet og malet af Kristian Vodder med stor hjælp fra 15-20 elever fra Jægerspris skole. Superflot blev værket.

2021 blev også året for en større Kulturundersøgelse i Slangerup via Citizen Lab. Det er velkendt, at idrætten i Slangerup er meget synlig og har ganske fine forhold. Kulturen derimod er ikke særlig synlig. Derfor blev det allerede i 2020 med budget 2021 besluttet at undersøge, hvad kulturforeningerne og borgerne savnede i forhold til aktiviteter og kulturelle mødesteder. Til denne undersøgelse har kommunen indkøbt adgang til en digital platform Citizen Lab, hvor man kan komme med gode ideer til forbedring af kulturlivets muligheder i selve Slangerup.
Resultatet blev et velbesøgt Hallowen-arrangement, men desværre kom der ikke så mange ønsker og informationer retur til udvalget, som vi havde ønsket os. Måske fordi firmaet, der var indkøbt til at faciliterer undersøgelsen ikke helt var deres opgave voksen?!

I både Jægerspris og Skibby blev der afholdt dialogmøder om videreudvikling af idrætscentre. 15 idrætsfolk i Jægerspris og 10 i Skibby gav gode bud på, hvad de mener, der skal prioriteres. Noget der er overdraget til det nye udvalg.

Kulturpuljen blev fuldstændig tømt i 2021, hvilket dels skyldes mange ansøgninger og dels et coronaramt musikliv. Reglerne for tildeling blev i øvrigt revideret ganske beskedent, da de i store træk fungerer som de skal. Idræts- og spejderfacilitetspuljen blev også tømt. Der var langt flere ansøgninger end hvad puljen kunne støtte. Det har afstedkommet en større revidering af puljereglerne, hvor det vigtigste er at de dyreste ansøgninger ikke vil blive støttet via puljen, men i stedet bearbejdet af forvaltningen og sendt videre til førstkommende budgetdrøftelser.

Normalt stiller vi underskudsgaranti til festivaller, men resultatet for de tre festivaller i 2021 blev meget forskellige. Et lille underskud til Hornsrock, trods aflyst festival. Et lidt større underskud til Snake City Jazz, der ikke havde det bedste vejr samt et stort underskud til Frederikssund Festivalen. De satsede på en udvidelse, men deres primære dag, lørdag, druknede i regn. De to første underskud blev dækket af underskudsgarantien, mens sidstnævnte fik del i resten af underskudsgarantien og derudover blev tildelt den resterende del af kulturpuljen, som hjælp til at dække årets underskud.

Kulturprisen blev som sædvanlig uddelt sidst på året. Denne gang i november, hvor lurerne gjaldede inden vægterne fra Slangerup, der var årets prismodtagere, tog over og gav et nummer eller to. En ganske fornøjelig afslutning på et meget travlt år.

Børn
Året startede med fortsat covid 19 regler i alle vores børnehuse samt dagplejerne. Pædagoger, børn og forældre har trods alt kommet ok igennem pandemien ved at samarbejde om en hverdag hvor alle passer på hinanden.

I forlængelse af omlægning af den daglige ledelse i dagplejen pr. 1. januar 2021 har Center for Børn og Skole er styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet revideret.
Den væsentligste ændring er, at der etableres et husråd i dagplejen. Der vælges et husråd for hvert område. Husrådet består foruden formanden, som vælges blandt de opstillede forældre, af 4-8 forældrerepræsentanter samt evt. suppleanter. Herudover består husrådet af dagplejekoordinatoren. Husrådets opgaver er blandt andet at være hørringsorgan for områdebestyrelsen, sikre forældrenes syn på den daglige drift og udvikling, og være medarrangør til lokale og sociale arrangementer og aktiviteter i områdets dagpleje.

Den 1. februar 2021 fik Frederikssund Kommune besked fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, at det som følge af aftalen om minimumsnormeringer er blevet besluttet, at projektperioden for tildeling af midler til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner forlænges til udgangen af 2022. Samlet er denne ekstra bevilling til ansættelse af flere pædagoger på i alt 2.269.577 kr. Børnehuset Skuldshøj fortsætter i den forlængede projektperiode arbejdet med den forandringsmodel, der blev udarbejdet i forbindelse med første tildeling af projektmidler i 2018. Målene er at børnehuset skal være et pædagogisk tilbud af høj kvalitet med gode læringsmiljøer hele dagen samt at styrke forældresamarbejde betydeligt og skabe grobund for nytænkning i mødet med forældre til børn i Skuldshøj.

Der blev ansat to naturkonsulenter i juni 2021 for hhv. dagtilbud og skole for alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler. Ud over en naturvejledningsindsats er der en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed og opleve naturen i endnu tættere samarbejde mellem pædagoger og naturvejledere.

Vi blev enige i udvalget om at arbejde videre med afdækning af muligheder for udviklingen af kvaliteten og variationen af madordninger i de kommunale dagtilbud og ønsker derfor en tids- og procesplan for et sådant arbejde - inklusiv en plan for dialog med forældrebestyrelser, eventuelt afledte konsekvenser i forhold til indretning af køkkener, økonomi mv. Arbejdet skal være afsluttet så eventuelle ændringer kan tages med i næste forældreafstemning til efteråret 2022.

Der er overordnet mange ledige institutionspladser i kommunen, og det er muligt at rumme det stigende børnetal. Det ser dog forskelligt ud i de forskellige områder i kommunen.

I maj blev der gennemført forældretilfredshedsundersøgelse i de kommunale børnehuse og kommunale dagplejere. Undersøgelsen blev gennemført i alle børnehuse og ved alle dagplejere gennem et elektronisk spørgeskema. Konklusionen er, at dagtilbuddene har fastholdt den høje forældretilfredshed der har været gennem alle de undersøgelser der har været fortaget. 89 % er stadig meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Fordelingen var 42 % meget tilfredse og 47 % tilfredse.

Der har været arbejdet med status på de pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, forældretilfredshedsundersøgelser, børnetrivselsundersøgelser og beredskabsplaner ved mistanke om overgreb. Der har været opfølgning på projekt Børneliv i sund balance og ikke mindst barnets første 1000 dage og sidst men ikke mindst har der været mange vinkler på, om minimumsnormeringerne er ree0lle i en presset hverdag.

Uddannelse
Lige som i 2020 så har Covid-19 også trukket lange skygger over vores skoler og klubtilbud i 2021. Der var lange perioder med nedlukning i vinteren og foråret, og året sluttede også med en nedlukning. Det har ikke altid været lige sjovt for vores personale – og bestemt heller ikke for børn og unge. Men der er nu også kommet noget positivt ud af det. Fjernundervisning er nemlig ikke kun skidt, men giver også nye muligheder for faglig udvikling for både personale og elever, og kan for nogle elever faktisk medvirke til at skabe et mere trygt rum for læring end den traditionelle klasseundervisning. Derfor har Uddannelsesudvalget besluttet at arbejde videre med mulighederne.

Nye faglokaler og nyt inventar blev det også til. I 2020 afsatte byrådet 16,5 mio. kr. til nye faglokaler på Ådalens Skole og Trekløverskolen, afd. Marienlyst, og der blev også afsat 10 mio. kr. til nyt inventar på alle vores skoler. Det har betydet et stort kvalitetsløft af undervisningsmiljøet og elevernes hverdag, som vi kan være stolte af – men det var også investeringer, som pressede sig på.

En af årets største opgaver i udvalget, har været at få formuleret en nye Børne- og ungepolitik for perioden 2021-2025. Opgaven har været forankret i Uddannelsesudvalget, men er sket i tæt samarbejde med Opvækstudvalget og en ny
Børne- og ungepolitik så dagens lys under titlen: Et godt sted at vokse op - og det er hvad den handler om; at Frederikssund Kommune skal være et godt sted for børn at vokse op. Politikken hviler på det fælles børnesyn, at alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem.
Politikken udfoldes gennem tre konkrete udviklingsområder:
1. Overgange og sammenhænge i alle børneliv
2. Forebyggelse og sundhedsfremme
3. Udviklings- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed

I forlængelse af den nye Børne og ungepolitik i juni måned, gik Uddannelsesudvalget allerede i august måned i gang med at udarbejde en ny klubstrategi: ”Bedre fritid – et unikt fællesskab” for kommunens klubber, som gælder for perioden 2022-2026.
Arbejdet med strategien har været tilrettelagt som en række dialogmøder mellem udvalget og både skole- og klubledelser, medarbejdere fra skoler, klubber, SFO og SSP og nok så væsentligt; med deltagelse af elever og klubbrugere.
Sideløbende med strategiarbejdet har udvalget taget tilløb til at se på de fysiske rammer for klubberne; i første omgang i Frederikssund by, hvor Klub Mix flytter til midlertidige lokaler på Trekløverskolen, afd. Falkenborg. De to nye udvalg for Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt skal i den kommende tid så arbejde videre med en ny fysisk klubstruktur for både fritids- og ungdomsklubber inden for den afsatte bevilling på 41 mio. kr.

2021 var også året hvor vi endelig kunne tage MakerVærket på Frederikssund Gymnasium i brug. MakerVærket er et udviklingsrum for projektbaserede og eksperimenterende læringstilgange.
Ambitionen er at mixe fremtidens skole- og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og erhvervsliv til sammen at løse virkelige udfordringer med nye tilgange og redskaber. Det er både folkeskolelever og elever fra ungdomsuddannelserne, som kan bruge MakerVærket, ligesom kommunens virksomheder bliver en del af MakerVærket ved at komme med problemstillinger, de unge skal løse. På sigt vil det også blive muligt for borgere at bruge MakerVærket i forskellige sammenhænge. MakerVærket er støttet af Villum Fonden med 6,7 mio. kr. i en treårig periode frem til udgangen af 2023.

Foreningslivet
Også her har Covid-19 virkelig sat sine fodaftryk. Pandemien har ramt mange foreninger under Folkeoplysningsudvalget på medlemstallet og ikke mindst aktivitet og indtjeningsmuligheder. Det har fået betydning for, hvordan udvalget i 2021 valgte både at uddele tilskud, fordele lokaler og uddele årlige priser.
I 2021 har 14 aftenskoler og 157 godkendte frivillige folkeoplysende modtaget tilskud. Udvalget har også godkendt tre nye foreninger som folkeoplysende foreninger. Hvor tilskud normalt udbetales på baggrund af nøgletal for den foregående sæson, så besluttede udvalget at beregne lokaletilskud i 2021 på baggrund af højeste medlemstal og aktivitetstimer indenfor år 2019 og 2020. På den måde får foreningerne lidt luft til at komme ovenpå igen efter lang tids nedlukning og medlemstab.
På samme vis har aftenskolerne haft mulighed for at søge om tilskud på baggrund af afholdte lønudgifter i år 2019 fremfor år 2020/2021 – og lokale- og banefordeling er også sket ved at fastholde fordelingen fra forrige år.

Udvalget uddelte alternative Idræts- og lederpriser. Priserne blev givet til henholdsvis den spejdergruppe og idrætsforening som havde gjort noget særligt i 2020 for at holde på medlemmer, holde fast i sammenholdet og fællesskabet, grebet en mulighed for at nytænke aktiviteter med mere i en svær tid med mange restriktioner på grund af pandemien. Efter indstilling fra foreninger blev årets Idrætsforening og årets Spejdergruppe valgt. Folkeoplysningsudvalget overrakte priserne den 8. november 2021. Idrætsprisen gik til Jægerspris Gymnastik forening og blev overrakt i Kignæs Hallen i forbindelse med foreningens faste aktivitet. Spejderprisen gik til Grevinde Danner Gruppe og blev overrakt ved spejdergruppens hytte ved en mindre bålfest.

Aktiv Fritid har for 14. gang set dagens lys. Aktiv Fritid er et katalog med oplysninger om foreninger og aftenskoler hjemmehørende i Frederikssund Kommune. Kataloget indeholder oplysninger om fritidstilbud til borgerne fra de mange frivillige foreninger og aftenskoler. Den omdeles til ca. 20.000 husstande. Herudover er det blevet distribueret til biblioteker, kulturhuse, haller og diverse afdelinger i kommunen. Hæftet bliver desuden uddelt til nytilkomne borgere og kan ses på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Det samlede oplag var på 20.400 eksemplarer. De deltagende foreninger i Aktiv Fritid fordeler sig med 10 aftenskoler, 66 idrætsforeninger, 47 kulturelle foreninger, 11 spejdergrupper og 35 øvrige foreninger; i alt 163 foreninger.


Job, erhverv og vækst
Den erhvervspolitiske og beskæftigelsespolitiske indsats, der diskuteres, besluttes og gennemføres i regi af Vækstudvalget, har på mange måder stor betydning for Frederikssund kommunes økonomi og udvikling.
Derfor har vi arbejdet på at etablere et tæt samarbejde med Frederikssund Erhverv samt at sikre en udvikling der gør, at de mange virksomheder der er i gang i Frederikssund, også udvikler sig i kommunen og at kommunen også er attraktiv i forhold til at tiltrække nye virksomheder. Til gavn for den enkelte, der kan få beskæftigelse i kommunen og til gavn for at vi også kan få uddannet flere unge. For at fastholde skatteindtægter til kommunen til brug for både velfærd, uddannelser, sport mv. har vi få udviklet den bosætningsstrategi byrådet vedtog i slutningen af 2021.
Derfor er det glædeligt at vi i 2021 fik etableret et tættere og mere direkte samarbejde med Frederikssund Erhvervs bestyrelse, gennem en række møder.
Den kommunale virkelighed og politiske beslutningsproces er en anden end de forhold og beslutningsprocesser der gælder i virksomhederne, så en direkte dialog med virksomhederne kan afstemme og underbygge fælles målsætninger gennem vor samarbejdsaftale med Frederikssund Erhverv.
De overordnede centrale elementer i samarbejdet er for nærværende, uddannelsesinitiativer af enhver art. Mange virksomheder mangler arbejdskraft på rigtig mange områder, ikke kun i produktion, men også i højt specialiserede jobfunktioner. Men behovet for forbedringer af infrastruktur, vidensdeling/udvikling mellem virksomhederne og grønne initiativer er også dele af vort samarbejde.
Vi har nu i et år og hele 2021 været en del af turistsamarbejdet med Roskilde og Lejre kommuner i det fælles selskab Destination Fjordlandet.
Samarbejdet er kommet godt fra land. Der er sat kontante mål op for udviklingen af antal turister i vort område og fokus på overnatning mv.. En ting er, at vi i de enkelte kommuner har mange spændende oplevelser for turister fra nær og fjern, men de skal jo også kunne finde os mellem de mange andre tilbud i Danmark. Derfor promoverer de tre kommuner hinanden i en fælles fortælling på Fjordlandets website.
Turisme genererer omsætning og afsætning af vare og giver beskæftigelse og udvikling.


Indenfor Jobcentrets område fik vi vedtaget Beskæftigelsesplanen 2021.
Planen indeholder mange forskelligartede indsatser, der alle har som mål at hjælpe og støtte borgere til at få beskæftigelse. Beskæftigelse for den enkelte, er vejen frem for at kunne realisere egne drømme for mål i livet. Og for kommunen er det også af stor betydning, at jo færre vi har på dagpenge i lang tid eller kontanthjælp, jo bedre er det for kommunens økonomi, da det jo ikke er således at det alene er staten der skal betale udgifterne til folk der ikke er i beskæftigelse.
Vi har arbejdet meget målrettet med at de unge skal have solide faglige uddannelser, og før corona vendte verden på hovedet, var vi faktisk i Frederikssund kommune en af de få kommuner der havde nået det nationale mål i 2025 om, at 25 % af de unge skulle have en faglig uddannelse. Vi har stadigvæk fokus på at flere unge skal have en uddannelse og tilsvarende fokus på at unge, der har svært ved at finde en vej ind i voksenlivet får hjælp og støtte til via uddannelse at komme i beskæftigelse.
Der er også forstærket fokus på opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kvalifikationer. Vi har et særligt ansvar for initiativer overfor den lidt ældre del af arbejdsstyrken, der gerne skulle have kvalifikationer til at kunne være i beskæftigelse frem mod en stigende pensionsalder. Alternativet er, at for mange kan udstødes for tidlig af arbejdsmarkedet og kan havne på kontanthjælp i de sidste år inden en senere folkepension.

Der har også været fokus på at sygemeldte borgere hjælpes hurtig tilbage til arbejdsmarkedet, ligesom vi også har taget initiativer til at folk med psykiske og fysiske handicap, får muligheder for i særlige tilrettelagte forløb at komme ind på virksomhederne og opleve at være en del af et arbejdsfællesskab, i den tid de nu kan holde til det.

I forhold til flygtninge- og familiesammenførte, har indsatsen i vor kommune gennem årene vist gode resultater. Det er lykkes at få rigtig mange ud i virksomhedsrettede forløb, og vi ligger i Frederikssund kommune blandt de 10 bedste kommuner i landet i forhold til at få flygtninge i ordinær beskæftigelse.
Mange andre aktiviteter kunne nævnes, men generelt præsterer Frederikssund kommune godt i forhold til de målsætninger der er sat op i vor beskæftigelsesplan. Det på trods af, at vi i den forgangne periode har oplevet et jobcenter der har været mere eller mindre lagt ned på grund af fravær med afsæt i corona pandemien.

Samarbejdet med de mange virksomheder, som har været indstillet på at være med til at løse de udfordringer der kan være med at få hjulpet borgere tilbage i job og unge i uddannelse har været godt og uden et solidt samarbejde ville det ikke kunne lykkes. Dialogen med både Frederikssund Erhverv og de lokale fagforeninger har været grundlæggende nødvendig.

På den socialdemokratiske byrådsgruppens vegne og med solide input fra gruppens byrådsmedlemmer. Tak for det!

Tina Tving Stauning
Gruppeformand i 2021