Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner 2023

Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner 5. september 2023
Tale ved borgmester Tina Tving Stauning

Goddag alle sammen. Velkommen til markeringen af den nationale flagdag her på Torvet i Frederikssund. Som I kan se, så vajer Dannebrog heroppe -og det har det gjort hele dagen i dag til ære for Danmarks udsendte og veteraner.

Nu er det anden gang, vi holder flagdag, mens der er krig i Europa. Det er uhyggeligt at tænke på, at der kun godt 1500 km fra Torvet i Frederikssund udspiller sig drabelige kampe, som hver dag koster menneskeliv.

Ukraine er et af de få steder, som Danmark ikke udsender soldater til. Og det har jo sin naturlige forklaring, da vi er med i NATO. Men vi bidrager heldigvis på så mange andre måder til at støtte Ukraine, så de forhåbentlig kan få det land tilbage, som vi alle - undtagen russerne - mener tilhører Ukraine.

Danmark har bidraget med både humanitær, økonomisk og militær hjælp til Ukraine - og den indsats kan vi bestemt godt være stolte over.

I dag skal vi hylde de mange danske udsendte og veteraner, som for manges vedkommende har gjort årelang tjeneste for Danmark.
Dannebrog ses på uniformen en række steder i verden, hvor de udsendtes indsats har betydning for fred og sikkerhed.

Nogle af eksemplerne er:
I Mellemøsten, hvor danske udsendte under FN-flag er med til at overvåge våbenhvilen mellem Israel og dets naboer. Det er FN's ældste og længstvarende mission – og Danmark har været med hele vejen siden 1948 og har i dag 10-15 udsendte missionen. Må der snart blive fred.

Inden for rammen af det, der hedder Freds-og stabiliseringsfonden er udsendte danskere også til stede i en række afrikanske lande. Her handler opgaven om at støtte landene, så de bliver i stand til selv at kunne håndtere deres sikkerhedsudfordringer – så Afrika som kontinent i fremtiden kan opleve større stabilitet. Med de nye meldinger om Kinas ageren i Afrika, er det endnu mere vigtigt at tage varer på demokratiet og freden.

Danmark er også til stede i blandt andet Irak, Kosovo og i farvandene omkring Afrika. Og så er vi med i NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen, hvor vi står vagt om NATOs grænser. Alle steder er danske udsendte med til at sikre fred og stabilitet.

Vi er et lille land med stort engagement. Og hver gang vi sender soldater eller andet personale ud på missioner, så er vi med til at sende et signal om, at vi – som frit og demokratisk land – støtter og hjælper, hvor vi kan. Det kan vi tillade os at være stolte over.

Til alle jer, der er eller har været udsendt, skal der lyde en stor tak for indsatsen. At drage ud som soldat kræver et enormt mod og afsavn – og for det fortjener I vores ubetingede anerkendelse.

Når vi hejser flaget i dag, så skal vores tanker og vores tak også gå til de pårørende, som har sendt et familiemedlem ud i verden på en mission for Danmark. Jeres opbakning er afgørende for, at Danmark kan yde de bidrag, som vi gør ude i verden.
Tak for indsatsen og for jeres støtte!

Frederikssund Kommune har en samarbejdsaftale med Veterancenteret. Det har vi haft i nogle år, og ud af den aftale er kommet veterancafeen i Jægerspris, som vi indviede sidste år den 5. september. Det er et lokale, som kommunen stiller til rådighed, hvor veteraner kan mødes og få en kop kaffe eller deltage i fælles aktiviteter.

Jeg håber, at I veteraner har glæde af stedet, og at det kan medvirke til at styrke sammenholdet mellem veteranerne her i kommunen.

Om lidt vil vi lægge blomster ved mindestenen her på Torvet. Men inden da, vil jeg gerne byde velkommen - og give ordet til - vores ukrainske gæstetaler: Olena Voitsitska
Værsgo - ordet er dit.

 

Gæstetaler Olena Voitsitska, ukrainsk flygtninge holdt følgende tale. Se eventuelt oversættelse nederst:

Dear Danes, residents of Frederikssund.

It is a great honor for me to give a speech today on Flag Day in Denmark.

Today I want to thank you on behalf of millions of Ukrainians who remained in Ukraine, on behalf of thousands of Ukrainian refugees who were sheltered by Denmark.

Kære danskere, borgere i Frederikssund

Det er en stor ære for mig, at få lov til at tale på denne specielle dag. Jeg vil takke Jer på vegne af de millioner af ukrainere, som er blevet i et land i krig og på vegne af de tusinder, som nu har fået ly her i Danmark.

Som I måske kan høre, så er jeg ikke perfekt i dansk, så jeg håber I vil have mig undskyldt for at fortsætte på engelsk

Ukraine has been fighting for its freedom for 1 and a half year. We also defend the democratic values of Europe. Thank you Denmark, thank you Europe for your support. Now we know that we are not the only ones fighting for freedom, the whole democratic world supports us.

On February 24 2022, time stopped in the life of every Ukrainian. We woke up from the sounds of explosions and the terrible news "The war has begun." The war began to take the lives of children and adults. It destroyed cities and villages, destroyed all the dreams that would never be true. Every day in this last 1 and a half year, many Ukrainians have lost relatives, friends and colleagues.

People are tired of being afraid. Ukrainians have no plans for tomorrow, because for someone, this "tomorrow" may not come. Parents hug their children every morning, as if saying goodbye for the last time. After all, they do not know if they will be able to see each other in the evening. The fathers do not know if they can return from the war, the mothers do not know if they can return from work or even from the shop, and if children will come home from school or kindergarten. And will there even be a home to return to?

The most important wish for all holidays is now not happiness, well-being and health, but "I wish to see tomorrow, I wish for peace and victory". But Ukrainians continue to believe that good will win.

Thank you Denmark for helping Ukrainian refugees. After the full-scale invasion and seizure of Ukrainian lands, many Ukrainian women left native country for the first time to save from the enemy the most valuable thing they have - their own children. Denmark shelter thousands of Ukrainian refugees. Thank you, Danish people, for opening the doors to your homes and families, and becoming friends for Ukrainians. For people from the occupied territories who lost their homes, Denmark became a second home. We thank the Danish government for education, medical and psychological assistance, financial support and employment. Thank you for allowing us to be a part of your community.

Thanks for the weapons and the F-16s. This support inspires faith and motivates military, civilian people to confront the enemy. After all, every F-16 will be able to repel an attack, to protect the airspace and be able to save thousands lives of peaceful Ukrainians.

You instilled faith not only in adults. Even our children understand that this is an important step to save Ukraine.

My 4-year-old son, going to kindergarten every morning, counts the lines in the sky from passing planes. He believes that these are military personnel training on F-16 aircraft. He says: "I am happy that good people gave us planes. Now the Ukrainian military will win and we will be able to come home to our father."

Today we want to thank the Danish peacekeepers who are fighting as part of the International Peacekeeping Legion of the Territorial Defense of Ukraine. We would like to thank the Danish doctors, volunteers and rescuers. Today we want to honor all Danes who have been abroad in international peacekeeping missions in conflict zones. You are saving the lives of civilians. You are heroes.

In conclusion of my speech, I want to say that we, Ukrainians, want to survive. Our children want to live happily in safety. We want to help develop the European economy, medicine, education, technology, and our country has resources for this, which must be successfully used. Therefore, we believe in development and a bright, peaceful future around the world.

Glory to Denmark.

Glory to Ukraine. Glory to heroes.

(Oversættelse: Kære danskere, borgere i Frederikssund
Det er en stor ære for mig, at få lov til at tale på denne specielle dag. Jeg vil takke Jer på vegne af de millioner af ukrainere, som er blevet i et land i krig og på vegne af de tusinder, som nu har fået ly her i Danmark.
Som I måske kan høre, så er jeg ikke perfekt i dansk, så jeg håber I vil have mig undskyldt for at fortsætte på engelsk.
Ukraine har kæmpet for sin frihed i 1 og et halvt år. Vi forsvarer også
Europas demokratiske værdier. Tak Danmark, tak Europa for jeres støtte. Nu ved vi, at vi ikke er de eneste, der kæmper for frihed, hele den demokratiske verden støtter os.
Den 24. februar 2022 stoppede tiden i hver ukrainers liv. Vi vågnede op fra lyden af eksplosioner og den forfærdelige nyhed "Krigen er begyndt. Krigen begyndte at tage livet af børn og voksne. Det ødelagde byer og landsbyer, ødelagde alle de drømme, der aldrig ville være sande. Hver dag i dette sidste 1 og et halvt år har mange ukrainere mistet familie, venner og kolleger.
Folk er trætte af at være bange. Ukrainerne har ingen planer for i morgen, for for nogen kommer denne "morgen" måske ikke. Forældre krammer deres børn hver morgen, som om de siger farvel for sidste gang. De ved trods alt ikke, om de vil kunne se hinanden om aftenen. Fædrene ved ikke, om de kan vende tilbage fra krigen, mødrene ved ikke, om de kan vende tilbage fra arbejde eller endda fra butikken, og om børnene kommer hjem fra skole eller børnehave. Og vil der overhovedet være et hjem at vende tilbage til?
Det vigtigste ønske for alle helligdage er nu ikke lykke, velvære og sundhed, men "Jeg ønsker at se i morgen, jeg ønsker fred og sejr". Men ukrainerne tror fortsat på, at det gode vil vinde.
Tak til Danmark for at hjælpe ukrainske flygtninge. Efter fuldskala invasion og beslaglæggelse af ukrainske lande forlod mange ukrainske kvinder hjemlandet for første gang for at redde fjenden den mest værdifulde ting, de har - deres egne børn. Danmark huser tusindvis af ukrainske flygtninge. Tak, danskere, for at åbne dørene til jeres hjem og familier og blive venner for ukrainerne. For folk fra de besatte områder, der mistede deres hjem, blev Danmark et andet hjem. Vi takker den danske regering for uddannelse, lægehjælp og psykologhjælp, økonomisk støtte og beskæftigelse. Tak, fordi
du giver os mulighed for at være en del af dit fællesskab.
Tak for våbnene og F-16'erne. Denne støtte inspirerer tro og motiverer
militære, civile mennesker til at konfrontere fjenden. Når alt kommer til alt, vil hver F-16 være i stand til at afvise et angreb, for at beskytte luftrummet og være i stand til at redde tusindvis af fredelige ukraineres liv.
Du indgød tro ikke kun på voksne. Selv vores børn forstår, at dette er et vigtigt skridt for at redde Ukraine.
Min 4-årige søn, der går i børnehave hver morgen, tæller linjerne på himlen fra forbipasserende fly. Han mener, at der er tale om militært
personeltræning på F-16-fly. Han siger: "Jeg er glad for, at gode mennesker gav os fly. Nu vil det ukrainske militær vinde, og vi vil være i stand til at komme hjem til vores far."
I dag vil vi gerne takke de danske fredsbevarende styrker, der kæmper som en del af den internationale fredsbevarende legion i Ukraines territoriale forsvar. Vi vil gerne takke de danske læger, frivillige og redningsfolk. I dag ønsker vi at hædre alle danskere, der har været i udlandet i internationale fredsbevarende missioner i konfliktområder. I redder civiles liv. I er helte.
Som afslutning på mit indlæg vil jeg gerne sige, at vi ukrainere ønsker at overleve. Vores børn ønsker at leve lykkeligt i sikkerhed. Vi ønsker at hjælpe med at udvikle den europæiske økonomi, medicin, uddannelse, teknologi, og vores land har ressourcer til dette, som skal bruges med succes. Derfor tror vi på udvikling og en lys og fredelig fremtid rundt om i verden. Ære til Danmark. Ære til Ukraine. Ære til helte.)