Læserbrev og gensvar til Dansk Folkeparti, Inge Messerschmidts påstande i de lokale aviser i april 2023.

Gruppeformand Inge Messerschmidt fra Dansk Folkeparti stiller i et læserindlæg spørgsmålstegn ved, om spillereglerne er overholdt i forbindelse med den igangværende proces med at få budget 2023 i balance i Frederikssund Byråd. Det er de efter min vurdering!

Inge Messerschmidt skriver for det første, at Økonomiudvalget først fik forelagt en sag om budgetsituationen, efter at pressen blev orienteret om budgetproblemernes størrelse. Sådan forholder det sig ikke. Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen den 22. marts, og dagsordenen til dette møde blev udsendt og lagt på hjemmesiden den 17. marts i overensstemmelse med vores praksis. I den konkrete situation valgte vi - efter offentliggørelse af dagsordenen til Økonomiudvalget - at udsende en pressemeddelelse om budgetsituationen, som samtidig blev sendt til Byrådet. For mig var det vigtigt, at borgerne bliver  orienteret om den økonomiske situation tidligst muligt.  

Dernæst mener Inge Messerschmidt, at de politiske partier skulle have være involveret tidligere i processen. Lad mig her minde om, at de politiske partier i de enkelte fagudvalg allerede i januar måned gik i gang med at drøfte, hvordan de budgetproblemer, der ekstraordinært var opstået indenfor fagudvalgenes områder, kunne løses. Det gælder f.eks. Plan og Teknik, som på januar-mødet drøftede en større ekstraregning fra Movia, som vi i øvrigt først fik kendskab til umiddelbart før jul. Og på møderne i februar og marts drøftede Skole, klub og SFO de ekstraordinære budgetproblemer på specialundervisningsområdet.

Byrådet har vedtaget styringsprincipper, som forudsætter, at fagudvalgene som udgangspunkt drøfter sagerne først, inden de behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Dette gælder også budgetsager. Men her må jeg forstå Dansk Folkepartis udmelding som om, at processen i fagudvalgene i år skulle have været kortsluttet, så Byrådet allerede først på året kunne tage over og diktere besparelserne ned i fagudvalgene. Det er jeg ikke enig i. Jeg mener det er en forkert vej, hvis vi fortsat skal have fagudvalg, der har en reel indflydelse på udviklingen i vores kommune. Først fagudvalg, så Økonomiudvalg.

Inge Messerschmidt glemmer også, at de politiske partier i Økonomiudvalget og Byrådet faktisk i år er kommet på banen væsentligt tidligere i drøftelserne om indeværende års budgetudfordringer end vi plejer. Dette er rettidig omhu. Økonomiudvalget og Byrådet havde således allerede de første drøftelser af budgetsituationen på marts-møderne, hvilket er to måneder før, vi normalt drøfter årets første budgetopfølgning, som kommer på maj-møderne. Jeg er derfor også meget tilfreds med at konstatere, at både et enigt Økonomiudvalg og Byråd på marts-møderne tilsluttede sig planen for, hvordan vi skal nå et Budget 2023 i balance.

Alt i alt mener jeg, at spillereglerne er overholdt. Men hvis Inge Messerschmidt har gode ideer til, hvordan vores budgetprocesser kan gøres bedre, hører jeg dem gerne. F.eks. kan de bringes op i Økonomiudvalget eller i gruppeformandskredsen, hvor vi løbende drøfter, hvordan vores budgetprocesser kan gøres bedst mulige. For mig er det afgørende, at vores budgetforløb på én og samme tid både sikrer fagudvalgenes involvering, det tværgående ansvar i Økonomiudvalget og i Byrådet og ikke mindst sikre åbne processer overfor borgerne. Jeg håber, at Dansk Folkeparti vil bidrage konstruktivt fremadrettet. Akkurat som i 2022, hvor Frederikssund Byråd gennem et bredt politisk samarbejde realiserede et flot regnskab med overholdelse af både service- og anlægsrammen. Det giver en sund økonomi – både på den korte og den lange bane.