Valgprogram 2022-2025
Socialdemokratiet i Frederikssund

 

“Vi vil gøre det ordentligt”

Indledning


Vi vil gøre det ordentligt og sætte den helt nære velfærd og tryghed først, så enhver, uanset alder og køn, bliver hørt og bliver hjulpet, når der er brug for det.
Vi vil gøre det ordentligt. Sikre en sund økonomi både på den korte og den lange bane og tillade os at have visioner og drømme for fremtiden.
Fællesskab, tillid, solidaritet og ordentlighed er vores grundlæggende værdier og grundlaget for vores ønsker for fremtiden.
Fællesskaberne, hvor enhver gør sit bedste og hvor vi hjælper hinanden i kampen for de bedste stunder for dig og mig.
Tilliden, solidariteten og demokratiet har vi en grundlæggende og lang tradition for.
Vi stoler på hinanden og tror på medinddragelse, når beslutningerne skal tages. Vi viser hinanden den tillid, der er så bydende nødvendig for at samarbejdet, rettigheder og pligter følges ad. Det er den eneste farbare vej. Tillid går hånd i hånd med ordentlighed.
Ordentligheden i det politiske arbejde, ordentlighed i beslutningerne og ordentligheden over for borgerne og økonomien.
Vi har i de sidste otte år set for mange eksempler på det modsatte og ja efter otte år med et borgerligt flertal, er det bydende nødvendigt igen at sætte fokus på det gode børneliv, den ordentlige skole, en anstændig ældreomsorg - på fællesskab, solidaritet og ordentlighed. Fokus på tillid og demokrati. Fokus på natur og klima, ordentlig planlægning og en balanceret økonomi.
Grundlæggende elementer for os som socialdemokrater i hele Frederikssund Kommune og drivkraften bag det socialdemokratiske lokalpolitiske arbejde.
Vi vil kæmpe for velfærden i Frederikssund Kommune. Udvikle kommunen som en god arbejdsplads. Øge borgerinddragelsen og de demokratiske processer. Passe på vores ældre og passe på vores børn og deres fremtid.
Der er brug for ændringer og nye skridt for og i Frederikssund
Kommune.
Vi ønsker at leve et godt, sundt og aktivt liv i fællesskab med andre.
Et liv med gode muligheder, uanset bopæl, sociale forhold og uanset alder. Et liv, hvor både muligheder og ansvar er i højsæde. Hvor vi passer på naturen og miljøet samt kæmper imod klimaforandringer. Hvor hverdagen er tryg og velfærden i orden. Hvor det ikke er dem og os, men hvor vi er en´ kommune, der i fællesskab udvikles.
Set i dette lys har vi arbejdet med både Arbejdsprogram og dette Valgprogram. Sammen har vi opstillet de mål og de visioner, som vi politisk vil arbejde for og hen imod som socialdemokrater. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Der er brug for nye prioriteringer, nye tiltag og genopretning af den offentlige velfærd. Økonomi skal følge med, men vi vil hver dag arbejde for at mål og visioner bliver virkelighed. Både nu og i fremtiden.

Sammen vil vi tage vare på hinanden og fællesskaberne og vi vil gøre det ordentligt!

Stem på en socialdemokratisk kandidat til Kommunalvalg 2021

Dialog og samarbejde

 • Vi socialdemokrater vil sørge for at de politiske processer bliver åbne og
 • Vi socialdemokrater vil sørge for vedvarende dialog med borgerne om visioner, muligheder og
 • Vi socialdemokrater vil starte udvikling og omlægninger sammen med borgere og ansatte, så viden og alle gode erfaringer kommer i spil.
 • Vi socialdemokrater vil inddrage Ældreråd, Handicapråd, Klimarådet, Idrætsråd, Erhvervsråd, Kulturråd, Grønt Forum og andre råd, foreninger, forsamlinger og borgere i udviklingen og prioriteringerne.
 • Vi socialdemokrater vil være i tæt løbende dialog med hele byrådet og alle partierne/borgergrupperne.
 • Vi socialdemokrater vil lære vores børn og unge om demokrati og medindflydelse og give dem reelt medansvar.
 • Vi socialdemokrater vil sikre reel medindflydelse og medbestemmelse for alle kommunens
 • Vi socialdemokrater vil samarbejde med andre; kommuner, private, staten, de faglige organisationer, foreninger, frivillige og andre om
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt omkring dialog og samarbejde

 

Natur, miljø og klima 

 • Vi socialdemokrater vil passe på vores grundvand
 • Vi socialdemokrater vil passe på og fortælle om kommunens unikke naturværdier
 • Vi socialdemokrater vil sætte handling bag ved Klimastrategien
 • Vi socialdemokrater vil gå foran i den grønne omstilling
 • Vi socialdemokrater vil sikre, at der renoveres og bygges klimabevidst og bæredygtigt
 • Vi socialdemokrater vil klima- og energi renoverer de gamle kommunale bygninger
 • Vi socialdemokrater vil sikre, at der købes klimavenlige og bæredygtige produkter
 • Vi socialdemokrater vil få omlagt al kommunal transport til grøn transport
 • Vi socialdemokrater vil gøre det nemt at indsamle og gøre affald til nyttige ressourcer i hele     Frederikssund Kommune
 • Vi socialdemokrater sætter turbo på sagsbehandlingen af de nødvendige diger
 • Vi socialdemokrater vil øge biodiversiteten
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt omkring natur, miljø og klima

 


Kultur, idræt og turisme

 • Vi socialdemokrater vil sætte børnekulturen endnu mere i fokus
 • Vi socialdemokrater vil understøtte udsatte børn og unge, så det bliver muligt at deltage i kultur- og fritidslivet på lige fod med
 • Vi socialdemokrater vil gøre Willumsens museum til et internationalt fyrtårn
 • Vi socialdemokrater glæder os til at åbne Kultur og Havnebad og skabe mere liv på havneområdet
 • Vi socialdemokrater vil planlægge det Maritimt Center og udvikle området omkring lystbådehavnen
 • Vi socialdemokrater vil styrke Selsø slot, så det bliver et kulturelt fyrtårn
 • Vi socialdemokrater vil færdiggøre Idrætscenter i Jægerspris
 • Vi socialdemokrater vil gentænke de næste trin i Idrætsbyen i Frederikssund
 • Vi socialdemokrater vil sammen med borgerne gøre Slangerup rådhus til en kulturinstitution
 • Vi socialdemokrater vil etablere naturlegepladser i hele kommunen
 • Vi socialdemokrater vil støtte Frederikssund Vikingespil og Vikingeboplads som helårsattraktion
 • Vi socialdemokrater vil støtte Rejsestalden som lokalt turistinformationssted om sommeren
 • Vi socialdemokrater vil planlægge et nyt multifunktionelt hovedbibliotek i Frederikssund by
 • Vi socialdemokrater vil støtte bygning af Byens hus i Skibby
 • Vi socialdemokrater vil øge deltagelsen i vores idrætsfestival for borgere med handicap og psykisk syge
 • Vi socialdemokrater vil støtte kulturen og idrætten i at skabe tilbud til kronikere
 • Vi socialdemokrater vil etablere et oplevelsescenter på Hammergården
 • Vi socialdemokrater vil lave bedre rammer for spejderne
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt omkring kultur, idræt og turisme

 

 

Land og by, boliger og planlægning

 • Vi socialdemokrater vil udvikle hele kommunen
 • Vi socialdemokrater vil have flere almene og gerne mindre boliger
 • Vi socialdemokrater vil have flere senior- og ældreboliger
 • Vi socialdemokrater vil have bæredygtigt byggeri og boliger der er til at betale
 • Vi socialdemokrater vil have boliger med grønne områder omkring
 • Vi socialdemokrater har respekt for købstadens kvaliteter samt de små byers særpræg
 • Vi socialdemokrater vil udforme en ny kommuneplan med reel borgerinddragelse
 • Vi socialdemokrater vil arbejde for udviklingen af Vinge
 • Vi socialdemokrater vil ansætte en stadsarkitekt til at tage vare på vores købstad og de andre bymiljøer
 • Vi socialdemokrater vil sikre at renovering og nybyggeri sker under ordentlige løn og arbejdsforhold og med virksomheder, som har ordnede forhold, overenskomst
 • Vi socialdemokrater vil ordentlig planlægning og ordentlige boliger

 

Erhverv og arbejdsmarked

 • Vi socialdemokraterne vil gøre Frederikssund til en attraktiv kommune at drive erhverv i
 • Vi socialdemokrater vil sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, lærlinge og kædeansvar
 • Vi socialdemokrater vil have nok praktikpladser til alle unge der kan og vil
 • Vi socialdemokrater ønsker at flere unge vælger en erhvervsuddannelse
 • Vi socialdemokrater mener at alle har ret til uddannelse og et meningsfyldt arbejde
 • Vi socialdemokrater vil sikre reel medindflydelse på de kommunale arbejdspladser
 • Vi socialdemokrater vil sikre at ledere og medarbejdere har de rette kompetencer på de kommunale institutioner
 • Vi socialdemokrater vil ansætte flere elever og lærlinge i det offentlige
 • Vi socialdemokrater vil et ordentligt erhvervs- og arbejdsmarked

 

Trafik, veje, stier og offentlig transport

 • Vi socialdemokrater vil arbejde for betalingsfrie broer over Roskilde Fjord
 • Vi socialdemokrater ønsker mange flere cykelstier og flere vandrestier
 • Vi socialdemokrater glæder sig til Kulhusecykelstiens færdiggørelse og vil fortsætte cykelstien helt til Kulhuse Havn
 • Vi socialdemokrater vil etablere en brugbar sti fra bro til bro og gøre den kendt som Frederikssunds
 • Vi socialdemokrater vil have en ny Columbus, eldrevet og med udvidede sejltider
 • Vi socialdemokrater vil bekæmpe støj
 • Vi socialdemokrater vil højne trafiksikkerhed med fokus på børn og cyklister
 • Vi socialdemokrater vil have farten ned i vores byer og ved tæt beboelse
 • Vi socialdemokrater vil prioritere vedligehold af fortov, cykelstier og veje
 • Vi socialdemokrater vil prioritere biodiversiteten i naturen, langs veje og stier
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt omkring veje, stier, trafik og offentlig

 

 

Børn og unge

 • Vi socialdemokrater vil give vores børn en tryg opvækst og den bedste pædagogik i alle vores børnehuse samt i dagplejen
 • Vi socialdemokrater vil have særligt fokus på barnets 1095 dage, da de er det vigtigste og grundlaget for barnets udvikling
 • Vi socialdemokrater vil sikre en god start for alle børn, uanset diagnose, handicap eller ej
 • Vi socialdemokrater vil sikre et godt indeklima og et godt arbejdsmiljø i vores børnehuse både for børn og voksne
 • Vi socialdemokrater vil have flere og uddannede voksne der passer på samt underviser vores børn
 • Vi socialdemokrater skal have en lokal folkeskole, som er det naturlige førstevalg og hvor der er trivsel og tilbud til alle
 • Vi socialdemokrater arbejder for en lokal folkeskole, der giver børnene et fagligt løft og de bedste muligheder
 • Vi socialdemokrater ønsker fritidsklubber med god plads til både leg, aktiviteter, udfoldelse, oplevelse og
 • Vi socialdemokrater ønsker en spændende og alsidig ungdomsskole og ungdomsklub med lokale tilbud, der også tager hånd om sårbare unge.
 • Vi socialdemokrater vil prioritere det forebyggende og kriminalpræventive arbejde højt, så misbrug, mistrivsel og kriminalitet forebygges.
 • Vi socialdemokrater sætter fokus på både børn og forældres kvalitetsoplevelse
 • Vi socialdemokrater vil sikre åbningstider der passer til arbejdsmarkedet
 • Vi socialdemokrater vil sikre tidssvarende rammer ved at renovere og bygge nyt til vores børn i hele kommunen
 • Vi socialdemokrater vil sikre at der bliver taget hånd om vores sårbare unge og deres familier, så de får den hjælp og støtte som er nødvendig for en god hverdag i trivsel
 • Vi socialdemokrater vil sikre at alle unge får en ungdomsuddannelse og gerne at vi får flere faglærte
 • Vi socialdemokrater støtter op omkring Campus og de innovative udviklings- og undervisningsmiljøer
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt i forhold til alle vores børn og unge.

 

 

 

Sundhed

 • Vi socialdemokrater vil bekæmpe ulighed i sundhed
 • Vi socialdemokrater vil gøre sundhedsydelser gratis
 • Vi socialdemokrater vil arbejde hårdt på at det tidligere hospital Dybendal skal udvikles til nyt Sundhedshus
 • Vi socialdemokrater vil have mere fokus på forebyggelse indenfor alle aldersgrupper
 • Vi socialdemokrater vil sørge for lige og fri adgang til
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt på sundhedsområdet.

 

 

Social-, psykiatri- og handicapområdet

 • Vi socialdemokrater vil sikre lige muligheder og indflydelse på eget liv for alle, uanset alder og uanset handicap, sygdom eller sociale vilkår
 • Vi socialdemokrater ønsker en effektiv, hurtigt og samtidig mindst indgribende
 • Vi socialdemokrater vil sikre en god og sammenhængende overgang fra barn til voksen
 • Vi socialdemokrater vil sikre nye og bedre botilbud for borgere med handicap og psykisk sygdom
 • Vi socialdemokrater vil have sagsbehandling af høj kvalitet med brug af de specialer der skal til for at få den bedst mulige indsats til den
 • Vi socialdemokrater vil gøre det ordentligt på social-, handicap og psykiatriområdet.

 

Ældreliv

 • Vi socialdemokrater vil have en kort venteliste til plejeboliger og oprette rådgivning ved flytning til plejehjem.
 • Vi socialdemokrater vil have særlige botilbud for yngre plejehjemsbeboere
 • Vi socialdemokrater vil ikke have brugerbetaling på rehabilitering og
 • Vi socialdemokrater vil have bedre daghjem med flere pladser
 • Vi socialdemokrater vil have fast hjemmehjælper-teams
 • Vi socialdemokrater vil støtte fællesskaber for seniorer
 • Vi socialdemokrater vil yde IT-vejledning i eget hjem
 • Vi socialdemokrater vil yde god service på rehabiliteringsafdelingen og give tryg hjemkomst efter
 • Vi socialdemokrater ønsker ikke flere private plejehjem eller at udlicitere basale
 • Vi socialdemokrater vil bakke op om flere og trygge bo- og seniorbofællesskaber
 • Vi socialdemokrater ønsker tidlig udredning af demens
 • Vi socialdemokrater vil sørge for god offentlig transport og trafiksikkerhed